004369911060985

Hogy zajlik a játék?

Minden nap egy yōkaiokhoz kapcsolható történettel, bejegyzéssel, érdekességgel fogok jönni az FB oldalon és a bejegyzések végén mindig lesz egy kérdés, vagy egy apró feladat.

momiji japan youkai templom juhar

Ami kell ahhoz, hogy a Tiéd legyen ez a nagyon finom ajándék a kövekező:

Minél több kérdésre válaszolsz, vagy netán megcsinálsz egy-egy kisebb feladatot, annál többször kerül bele a neved a „kalapba” a japán ajándékcsomagért!

Ezért érdemes több bejegyzéshez is hozzá szólni.

Hogy sorsolunk?

A nevek egy táblázatba kerülnek fel minden nap. Egyszerűen az, aki értelmezhető módón hozzá szólt (a pont, matrica nem ér) a neve felkerül a listára. Egy név annyiszor, ahányszor hozzá szólt, vagy végre hajtotta az apró feladatot. A listát 1-2 naponta fogom updatelni, ezért érdemes azonnal hozzászólni. Ha a végén csatlakozol és lemásolod mások válaszait visszamenőleg, nagy eséllyel addigra már a lezárt listákhoz szólsz hozzá és csak a legfrissebb hozzászólásod fog számítani. Azaz érdemes a játékot követni.

Ezt a játék végén kinyomtatom, szétvágom és bele teszem őket egy kalapba. A sorsolás úgy zajlik, hogy videóval rögzítve kihúzom a nevet és megmutatom a kamera előtt. Ezt kérlek vedd majd figyelembe, ha játszol!

Ezt követően hozzá szólásban is megjelölöm az illetőt, aki nyert.

Sajnos mint oldal csak oldalakat taggelhetek be, ezért kérlek figyeljétek az Omiyage World japán webáruház vagy a NihonGo japán nyelviskola facebook oldalát, hogy ha nyernélk, mindenképpen értesülj róla!

Még jobb, ha elkezded követni az oldalt, ha még nem tetted volna.

JÁTÉKSZABÉLYZAT

1. A játék és a szervező: Omiyage World japán webáruház

2. Kik vehetnek részt a játékban?

 •    Minden 14. élet évet betöltött, internet-felhasználó természetes személy. A továbbiakban: Játékos.      
 •   A Játékban a Szervező dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.    
 •   A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy megismerte a Játékszabályzatot, és azt elfogadja.  
 •   Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.    
 •    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.  
 1. a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama és menete

A játék a Facebookon történik.

A játék időtartama: 2022. október 1. – 2022. október 31.

Nyertesek száma: 1 fő

Nyeremény: Omiyage box nagy japán édesség ajándék csomag és annak házhoz szállítása.

Sorsolás menete:

Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. november 1. 10:00

A játék menete: A játékban való részvétel az Omiyage World Facebook oldalán, bejegyzésekhez történt hozzászólás által történik. Minden hozzászóló neve bele kerül egy sorsoló „edénybe”, ahányszor hozzá szólt. Azok, akik vásárolnak az Október hónapban az Omiyage World japán webáruházban, a nevük tízszer kerül bele a kalapba. November 1.-én a nevek kinyomtatásra kerülnek, majd videóban rögzítve történik a húzás. A nyertes személy neve látszódik a videon, amelyhez a részvétellel az illető beleegyezését adja.

4. Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható  át másra.

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán, valamint a NihonGo- tanulj japánul Facebook oldalon tesszük közzé.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 •       ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;   
 •   egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 •   egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;    
 •  jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti
 • ha a 3. pontban írtak szerinti nyereményadó bevalláshoz szükséges személyes adatait nem adja meg a Szervezőnek

5. Nyertesek értesítése

A nyertesek nevét az Omiyage World japán webáruház, valamint a NihonGo- tanulj japánul Facebook oldalán hozzuk nyilvánosságra egy külön bejegyzésben és kérjük, hogy vegye fel a webáruházzal/ nyelviskolával a kapcsolatot, hogy leegyeztethessük a nyeremény átvételének részleteit.

Ezért a nyertesek nevét a Facebook oldalon közzé tesszük.

Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel Facebook üzenetben majd e-mailben vagy telefonon egyeztetjük.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, a nyertes/ek azonosítására, nyereményének részleteivel kapcsolatos egyeztetésre használjuk.

A Személyes adatok kezelője: Omiyage World japán webáruház

A Játék résztvevőinek adatait a Szervező a 8.1 pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag a jogszabályban engedélyezett határideig, illetve a játékban résztvevő tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.

A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli, kivételt képez az az eset, amennyiben az aktuális üzenőfali játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyeremény játékszellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén, értesítés nélkül kizárja a Játékost a Játékból.

 A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában sem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.